BSC

Předběžná elektronická přihláška člena Brněnského spolku cykloturistiky

Přihlašuji se za člena Brněnského spolku cykloturistiky. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami a budu se jimi řídit.

Poučení

Brněnský spolek cykloturistiky, občanské sdružení, se sídlem Gajdošova 7, 615 00, IČ 70416354 (dále jen „BSC“) prohlašuje, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem Vašeho informování o akcích a projektech BSC.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Prohlašuji, že jsem byl(a) v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, řádně informován(a) o zpracování mých osobních údajů pro účely informování o akcích a projektech BSC, jakož i o svých právech a právech BSC s tím spojených. Dále prohlašuji, že osobní údaje, které jsem BSC poskytl(a), jsou přesné, úplné a pravdivé.

Zejména jsem byl(a) informován(a) o tom, že mnou poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely výše uvedené, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Tyto údaje budou zpracovávány členy výboru v elektronické podobě a budou přístupné pouze členům výboru. Ze strany BSC jsem byl(a) dále informován)a) o svém právu na přístup ke svým osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o svém právu požádat kteréhokoli člena výboru o vysvětlení, budu-li se domnívat, že BSC provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i o právu požadovat, aby BSC odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů. Nebude-li této mé žádosti vyhověno, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jméno*:         Příjmení*:

Kontaktní e-mail pro informace o akcích*:  

Alternativní e-mail (např. do práce/domů):  

Vzkaz pro výbor sdružení:


*) Povinné údaje

   


© 2011 Brněnský spolek cykloturistiky

Všechna práva vyhrazena